web, design en online marketing

Artikel 1 Definities
1.1 MarqMedia B.V spitst zich toe op het ontwikkelen van digitale producten en diensten, een en ander in de meest ruime zin.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van MarqMedia B.V. en MarqMedia B.V. de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.4.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en MarqMedia B.V.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door MarqMedia B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, zoals diensten in de vorm van zoekmachinemarketing, social media-marketing, het ontwerpen en ontwikkelen van WordPress websites of het ontwikkelen van webshops, alsmede alle andere door MarqMedia B.V. ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en door MarqMedia B.V. gesloten Overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door MarqMedia B.V. verrichte handelingen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met MarqMedia B.V. zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De door MarqMedia B.V. gemaakt offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3.2 De offerte van MarqMedia B.V. is veertien (14) dagen geldig.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij MarqMedia B.V. onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
3.4 Als MarqMedia B.V. een opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, behoudend kennelijke verschrijvingen.
3.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van MarqMedia B.V., maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MarqMedia B.V. deze alsnog schriftelijk bevestigt.
3.6 Een opdracht door Opdrachtgever waar geen schriftelijke offerte aan vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding van MarqMedia B.V.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 MarqMedia B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever MarqMedia B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. MarqMedia B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.3 MarqMedia B.V heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan MarqMedia B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig aan MarqMedia B.V. worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan MarqMedia B.V. zijn verstrekt, heeft MarqMedia B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Indien het door de Opdrachtgever aan MarqMedia B.V. verstrekte content is beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over de noodzakelijke licenties die nodig zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik voor MarqMedia B.V.
4.6 MarqMedia B.V heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en andere middelen van derden, een en ander in meest ruime zin, bij het verrichten van haar Diensten. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. MarqMedia B.V zal Opdrachtgever informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
4.7 De Opdrachtgever vrijwaart MarqMedia B.V voor de aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom, waaronder begrepen maar niet uitsluitend octrooien en auteursrechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat MarqMedia B.V. kennis had of had moeten hebben van de inbreuk. MarqMedia B.V heeft geen enkele onderzoekplicht met betrekking tot de aangeleverde content door Opdrachtgever.

Artikel 5 Domeinnamen en IP-adressen
5.1 Indien een Dienst van MarqMedia B.V. voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt daarbij voorts in het artikel bepaalde.
5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instanatie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. MarqMedia B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van MarqMedia B.V., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5.4 MarqMedia B.V. is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MarqMedia B.V.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart en houdt MarqMedia B.V. schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5.6 MarqMedia B.V. heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn, tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 6 Beschikbaarheid van (ondersteunende) systemen
6.1 Indien een Dienst wordt geleverd via systemen en/of netwerken van MarqMedia B.V s, zal MarqMedia B.V. zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door MarqMedia B.V. opgeslagen gegevens te realiseren.
6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is alleen van toepassing indien MarqMedia B.V. te allen tijde een ‘Admin beheersprofiel’ heeft. Indien deze wordt verwijderd door de Opdrachtgever, vervallen de rechten die in artikel 6.1 aan de Opdrachtgever zijn toegekend.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, biedt MarqMedia B.V. geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid. MarqMedia B.V. heeft het recht om de systemen of netwerken geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. MarqMedia B.V. is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
6.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van MarqMedia B.V., op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks MarqMedia B.V., overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. MarqMedia B.V. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
6.5 Indien naar het oordeel van MarqMedia B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van MarqMedia B.V. of derden/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is MarqMedia B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MarqMedia B.V. en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
7.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

7.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MarqMedia B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen MarqMedia B.V. en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
8.1 MarqMedia B.V is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat MarqMedia B.V. goed grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
8.2 Voorts is MarqMedia B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
8.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MarqMedia B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht is.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MarqMedia B.V., waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
9.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MarqMedia B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.
9.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de Overmacht aanhoudt.
9.4 Indien de Overmacht langer dan een maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MarqMedia B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die MarqMedia B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 10 Annulering
10.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de aanvaarding is gedaan zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, is de Opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten aan MarqMedia B.V. te vergoeden. Deze kosten omvatten in ieder geval maar niet uitsluitend de reeds door MarqMedia B.V. gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en aan de Dienst bestede uren op basis van de ten tijde van de annulering geldende tarieven van MarqMedia B.V.
10.2 De door Opdrachtgever gedane betalingen aan MarqMedia B.V. zullen hierop in mindering worden gebracht.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart MarqMedia B.V. voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de Overeenkomst.

Artikel 11 Honorering, kosten en betaling
11.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt honorering van Diensten verleend door MarqMedia B.V. op basis van een (elektronische) factuur. Alle door MarqMedia B.V. gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw-kosten, tenzij expliciet anders is aangegeven.
11.2 MarqMedia B.V. zal alle kosten die in direct verband staan met de Diensten uitgevoerd door MarqMedia B.V. aan Opdrachtgever in rekening brengen.
11.3 Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Opdrachtgever, al dan niet gedurende de uitvoering van de Diensten, additionele wensen heeft die nog niet in het aanbod zijn opgenomen. Deze kosten worden, bovenop de in het aanbod afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.
11.4 Betaling van het factuurbedrag dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door MarqMedia B.V. aangegeven wijze. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
11.5 Indien Opdrachtgever de aan hem verzonden factuur niet op uiterlijk de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim van de Opdrachtgever is MarqMedia B.V. gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden te staken of op te schorten. De gevolgen van een niet tijdige betalingen van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor de rekening en risico van Opdrachtgever.
11.6 In geval van een betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van MarqMedia B.V. ad 2%, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand moet worden gerekend.
11.7 Indien MarqMedia B.V. om haar moverende redenen besluit een vordering van niet-betaling van een of meerdere facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de gerechtelijke kosten en in artikel 11.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldige besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom welke ingevolge de uitvoering van de diensten ontstaan en daarvoor al bestonden uitsluitend bij MarqMedia B.V. s dan wel bij door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk wordt toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken.
12.2 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Dienst wordt overdragen van MarqMedia B.V. naar Opdrachtgever, behoudt MarqMedia B.V. een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Dienst en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. MarqMedia B.V. zal alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.
12.3 MarqMedia B.V behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.
12.5 Indien door Opdrachtgever aan MarqMedia B.V. verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door MarqMedia B.V. in kader van de overeenkomst.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft MarqMedia B.V. het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. MarqMedia B.V. zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart MarqMedia B.V. voor aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendomsrecht, zoals octrooien, auteursrechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat MarqMedia B.V. kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende Dienst. MarqMedia B.V. heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot bronmaterialen die door Opdrachtgever aan MarqMedia B.V. zijn verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij MarqMedia B.V. het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder gevalt vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in Diensten na verloop van zes maanden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
13.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt op basis van metingen en advies van MarqMedia B.V.. De door MarqMedia B.V. gegeven prognoses en adviezen zijn schattingen en binden MarqMedia B.V. niet.
13.3 Indien het verrichten van Diensten door MarqMedia B.V. of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van MarqMedia B.V., zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband gebracht met de opdracht in rekening gebrachte factoren tot een maximum van eenmaal het totale factuurbedrag.
13.4 MarqMedia B.V. is enkel aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van MarqMedia B.V.’ verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
13.5 MarqMedia B.V. is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan doordat de systemen waarin MarqMedia B.V. persoonsgegevens opslaat, ondanks de SSL-bescherming, worden gehackt.
13.6 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van MarqMedia B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MarqMedia B.V. binnen twee maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
13.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan MarqMedia B.V. worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart MarqMedia B.V. voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.
13.8 De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MarqMedia B.V.

Artikel 14 Identiteit van MarqMedia B.V.
14.1 MarqMedia B.V. is in de KvK geregistreerd onder nummer 74871137. MarqMedia B.V. draagt het volgende BTW nummer: NL860056971B01. MarqMedia B.V. is gevestigd aan de Orvelterbrink 136, 7812 MV te Emmen
14.2 MarqMedia B.V. is te bereiken via info@marqmedia.nl

Artikel 15 Bijzondere bepalingen
Artikel 15.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen omvatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de rechtsverhouding tussen MarqMedia B.V. en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die tussen MarqMedia B.V. en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.

Nieuwsgierig geworden?

Contact opnemen

Blije gezichten

Daar worden wij natuurlijk vooral blij van. Een mooie samenwerking met uiteenlopende klanten, ieder met een eigen doel.

Neem contact op

Volg ons